Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbi čl. 18.  Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) (dalje u tekstu: ZPPN), trgovačko društvo smartkey d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Sunjska ulica 9, OIB: 93105773459, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081355336, zastupano po direktoru Suzana Baričević, određuje

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

trgovačkog društva

smartkey d.o.o.
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
 

Značenje izraza sadržanih u ovim Općim uvjetima

1.

Pojedini izrazi u smislu ZPPN-a i ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:
 1. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo smartkey d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Sunjska ulica 9, OIB: 93105773459, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081355336, a koje ispunjava sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina sukladno odredbama ZPPN-u (u daljnjem tekstu: smartkey d.o.o. ili Posrednik u prometu nekretnina ili Posrednik).
 2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
 3. Ministar je ministar nadležan za gospodarstvo.
 4. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina te je zaposlena kod Posrednika ili ima zaključen ugovor o suradnji s Posrednikom (u daljnjem tekstu: Agent).
 5. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 6. Nekretnina je čestica zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 7. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina) (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 8. Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba), neovisno o tome ima li Posrednik s Trećom osobom također sklopljen ugovor o posredovanju.
 

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

2.

2.1. Sukladno odredbi čl. 15. ZPPN-a, Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen, pri čemu se pod sklopljenim pravnim poslom podrazumijeva i sklapanje predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom (u daljnjem tekstu: Ugovor ili Ugovor o posredovanju ili Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama).

2.2. Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
2.3. Ako ugovorne strane ne ugovore rok na koji se sklapa Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom ugovornih strana više puta produžiti.
2.4. Ako nije drugačije propisano ZPPN-om, na obvezni odnos Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.
2.5. Ugovorom se odredbe ZPPN-a ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drugačiji dogovor ugovornih strana, odnosno drugačiji dogovor u očitom interesu Nalogodavca.

 

Prestanak Ugovora

3.


3.1. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
3.2. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
3.3. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

Isključivo posredovanje

4.


4.1. Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.
4.2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
4.3. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
4.4. Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
4.5. U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga navedenih u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
4.6. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 

Obveze Posrednika

5.

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o najmu nekretnine, ugovora o zakupu nekretnine ili ugovora o zamjeni nekretnine, postupati pažnjom dobrog stručnjak, te obavljati osobito sljedeće:
 1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,  
 2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
 


Obveze Nalogodavca

6.

6.1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje:
 1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 3. osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 5. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla,  pri čemu se pod sklapanjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim  se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu,
 6. naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.


6.2. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade.

 

Posrednička naknada

7.


7.1. Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje radnji Posrednika navedenih u točci 5. ovih Općih uvjeta.
7.2. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na naplatu na dan sklapanja predugovora, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.
7.3. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora
7.4. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
7.5. Kod posredovanja Posrednika u slučaju zakupa i/ili najma, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o najmu i/ili zakupu predmetne nekretnine.
7.6. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovom točkom Općih uvjeta i sklopljenim ugovorom o posredovanju.
7.7. Nalogodavac je dužan platiti naknadu za posredovanje i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, za predmetnu nekretninu zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom. Za slučaj zaključenja pravnog posla za predmetnu nekretninu različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom, Nalogodavac je dužan platiti ugovorenu posredničku naknadu. 
7.8. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, ili organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla.
7.9. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
7.10. Posrednik ima pravo na ugovorenu posredničku naknadu i Nalogodavac ju je dužan platiti Posredniku, ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca, odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj, osnivač/član ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

 

Osobni podatci

8.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podatak je izvršavanje ugovora kojemu je ispitanik stranka i kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, te ispunjavanje zakonskih obveza voditelja obrade, a što ujedno predstavlja i pravnu osnovu za obradu. Voditelj obrade je trgovačko društvo smartkey d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Sunjska ulica 9, OIB: 93105773459, mail: suzana@smartkey.hr, telefon: 097 7368 366. Voditelj obrade osobne podatke čuva onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe radi čega su podaci prikupljeni, osim ukoliko pozitivnim zakonskim propisima nije propisan duži rok. Ispitanik ima pravo tražiti od voditelja obrade pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika i pravo na ulaganje prigovora te prava na prenosivost. Radi zaštite svojih osobnih podataka ispitanik se može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na suzana@smartkey.hr Ispitanik je ovlašten i na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Završne odredbe

9.

Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima na ugovorni odnos Posrednika i Nalogodavca primjenjivati će se odredbe ZPPN-a, Zakona o obveznim odnosima i ostali primjenjivi pozitivni zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 22.03.2021. godine, i isti su objavljeni na internetskim stranicama Posrednika www.smartkey.hr i u njegovim poslovnim prostorijama na adresi Zagreb, Sunjska 9.

Zagreb, 17.03.2021. godine